STORY

The story is not about a book or a T-shirt. The story is about family, about relationships. This story is about love. How much do we give to each other? How true are we towards our loved ones?
And how many of us are really thinking about it right now? How true and open are we to ourselves?
Mother Teresa have said, "Love begins with caring for those closest to us, the ones at home." Sounds simple...Sort of...
How much do we love those we meet on a daily basis in a family where we have a common table we sit at, common laugh, common tears… common life?!
The story is not about a book, it is about "no  to screen time, yes  to meaningful being together!". The story is about "come, sit down beside me, let's talk!".
The story is about the our Kids being themselves, it's about getting to know them better.
The story is about our roots. How thoroughly have we (and our children) questioned our parents about their childhood?
Rob Parsons have said: “The family is like a wall that protects against the storms of life. Family home should be a place where to feel safe and secure and to develop oneself, but the family has another very important function. It gives us a sense of belonging, roots, it allows us to realize our place in the world and possibly even in the universe. ”
In this story, the book is just a tool. Those who once have held it in their hands say that they feel the radiance of love coming out of it, they say that the book has its soul. You have a live tool with live pages in your hands. Use it! In a good way. In the best way that suites your family.  
It shall be enough to turn these pages on your child's birthday. It's a day when we want to pause, look back in time, the day when we actually realize how fast time flies, how fast the child is actually changing from year to year. Just take photos! Talk to each other! Enjoy being together!… Fill in the book with all those "little things"! And unknowingly, you will create something very beautiful and valuable together - your family treasure chest! A very simple one, far from glamor, but true. The chest with the real life of your family…
“Life is not a show, a celebrity contest or a competition where you have to try to get as much power, money, fame, possessions, clothing, accolades, awards, titles and degrees as possible. Will it all have any meaning at the end of life? ”Said Regina Bret once.
What matters is being able to express yourself, to be yourself, simple as that... and to spend the day with your loved ones, to be open to each other and to live with your heart open. Fully. 
And who knows - maybe your child will pass on this treasure chest - memory book to the future generations. Vilis Plūdonis' have said "The wise man makes eternity from all those little moments"! I feel that the story is painted on canvas with some heavy-handed brush strokes. So, my dears, I dip a fine brush in a jar of paint, then a jar of water, step a little bit back and - just do it! Just make some colourful, vivid splashes saying  to myself "Take it easy, keep it simple and keep it real!"
*************************************************************************************
Šis stāsts nav par grāmatu vai T-kreklu. Patiesībā stāsts ir par ģimeni, par savstarpējām attiecībām. Šis stāsts ir par mīlestību. Cik daudz mēs otram no sevis dodam? Cik patiesi esam pret saviem pašiem tuvākajiem?
Un cik daudzi no mums šobrīd tiešām aizdomājās? Cik patiesi esam pret SEVI?
Māte Terēze reiz teikusi: „Mīlestība sākas ar rūpēm par tuvākajiem, tiem, kas mājās.” It kā vienkārši. It kā…
Cik ļoti mēs mīlam tos, ar kuriem diendienā esam kopā ģimenē, kur mums ir kopīgs pavards, kopīga kopābūšana, kopīgi smiekli un asaras… kopīga dzīve?
Stāsts nav par grāmatu, stāsts ir par „nē ekrāna laikam, jā — jēgpilnai kopā būšanai!”. Stāsts ir par „nāc, piesēdi man blakus, parunāsimies!”.
Stāsts ir par mūsu atvašu pašizpausmi, par viņu izzināšanu, pieņemšanu.
Stāsts ir par mūsu saknēm. Cik pamatīgi mēs (un arī mūsu bērni) esam iztaujājuši savus vecākus par savu bērnību?
Robs Pārsonss ir teicis: „Ģimene ir kā mūris, kas pasargā no dzīves vētrām. Ģimenes mājoklim jābūt vietai, kur justies droši un pasargāti un sevi attīstīt, bet ģimenei piemīt vēl kāda ļoti svarīga funkcija. Tā mums dod piederības sajūtu, saknes, tā ļauj mums apzināties savu vietu pasaulē un, iespējams, pat Visumā.”
Šajā stāstā grāmata ir tikai līdzeklis, rīks. Tie, kas reiz turējuši to savās rokās, saka — jūt no tās starojam mīlestību, jūt, ka tajā ir ielikta dvēsele. Jūsu rokās ir dzīvs rīks ar dzīvām lappusēm. Izmantojiet to! Labā nozīmē. Vislabākajā! Lieciet to lietā! Ļaujiet tam darboties jūsu ģimenes labā: lai tā kalpo visdārgākajam, kas jums pieder!
Pietiks jau ar to, ka šīs dzīvās lappuses pāršķirsiet jūsu bērna dzimšanas dienā. Tieši šī ir tā diena, kad mums gribas iepauzēt, gara acīm palūkoties atpakaļ laikā, apjaust, cik ātri tas rit, cik gan ātri bērns aug un mainās. Fotografējiet! Filmējiet! Sarunājieties! Izspēlējiet dzīvi!… PIERAKSTIET! Un nemanot jūs kopīgiem spēkiem būsiet radījuši ko ļoti skaistu un vērtīgu — jūsu ģimenes pūralādi! Vienkāršu, tālu no glamūra, bet patiesu. Pūralādi, kurā ietverta jūsu ģimenes patiesā dzīve…
„Dzīve nav izrāde, popularitātes konkurss vai sacensības, kur jācenšas iegūt pēc iespējas vairāk varas, naudas, slavas, mantu, apģērba, atzinības, balvu, titulu un grādu. Vai dzīves beigās tam visam būs kāda nozīme?” tā reiz teikusi Regīna Breta.
Nozīme ir iespējā pašizpausties, būt tādiem, kādi esam, un pavadīt ik dienu ar saviem tuvākajiem, būt atklātiem vienam pret otru, dzīvot ar sirdi un dzīvot no sirds. KOPĀ.
Un kas zina — varbūt jūsu bērns šo pūralādi nodos nākamajām paaudzēm. Tik patiesa ir Viļa Plūdoņa atziņa „Gudrais no mirkļiem mūžību kaļ”! Hm, laikam sanāca nedaudz dramatiski. Jūtu, ka stāsts ir uzgleznots uz tāda pamatīga, bieza audekla nopietniem, pārdomātiem otas triepieniem. Tad nu, mīļie, iemērcu smalkāku otiņu krāsā, tad burciņā ar ūdeni, nedaudz atkāpjos un — aiziet! Līdzsvaram pašļakstos tā, lai veidojas jautri, raibi plankumiņi, sakot: „Take it easy, keep it simple and keep it real!” Esiet laimīgi kopā!